Podmínky pro autory

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO AUTORY A AUTORKY

Licenční podmínky pro autory a autorky, kteří chtějí publikovat v časopise Psychomat.

Fyzické osoby Veroniky Čížkové

se sídlem v Ústí nad Labem 40011, Malátova 2417/31

identifikační číslo: 09652647

pro poskytování děl do obsahu časopisu Psychomat

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Vydavatel v rámci své činnosti vydává časopis s názvem Psychomat (dále jen „časopis“).

Autor/ka má zájem publikovat svá autorská díla v časopise, a proto poskytl/a vydavateli své dílo (dále jen „dílo“).

II. UŽITÍ DÍLA

1. Autor/ka tímto poskytuje vydavateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to ke všem způsobům užití díla v rozsahu neomezeném. Vydavatel je tak oprávněn užít dílo zejména takto:

a) vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona (i opakovaným) v časopise nebo jiné periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování);

b) pronájmem, půjčováním a případně i vystavováním ve smyslu ustanovení § 15 až § 17 autorského zákona;

c) sdělováním veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném rozsahu;

d) v rámci užití díla dle písm. a) až c) užít dílo též pro nekomerční i komerční (tj. prováděnou za účelem zisku i bez takového účelu) propagaci své osoby a výsledků své činnosti (zejména časopisu); takovým užitím v rámci užití dle písm. a) až c) se přitom rozumí, že propagace bude souviset s vydáním díla v časopise nebo jeho jiným užitím;

e) v rámci užití díla dle písm. a) až d) užít dílo vcelku nebo jeho část, ve spojení s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomuto účelu je vydavatel oprávněn dílo spojit s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií a zvukem neautorského charakteru, zařadit jej do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru;

f) umožnit užití díla třetím osobám pro nekomerční účely a s podmínkou uvedením jména autora/ky a plné bibliografické citace časopisu (název časopisu, ročník, číslo a DOI), kde bylo dílo publikováno.

2. Právo k užití díla podle odstavce 1 je poskytováno:

a) jako nevýhradní, tzn. autor/ka je nadále oprávněn/a užít dílo sám, jakož i udělit oprávnění k jeho užití třetí osobě, ovšem v takovém případě je autor/ka povinen/na zajistit, aby při takovém dalším užití díla byla uvedena plná bibliografická citace časopisu (název časopisu, ročník, číslo a DOI), ve kterém bylo dílo publikováno.

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

c) pro celosvětové území,

d) s právem dalšího poskytnutí třetím osobám, a to jak udělením podlicence, tak i postoupením licence, s právem dalších převodů oběma způsoby.

3. Vydavatel je povinen dílo užívat výhradně s uvedením jména autora/ky (pokud autorem není rozhodnuto jinak), bez autorského označení je vydavatel oprávněn užívat dílo pouze, je-li to v konkrétním případě obvyklé.

4. Vydavatel není povinen licenci poskytnutou autorem/kou v celém rozsahu využít.

5. Smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, že licence je autorem/kou poskytována bezúplatně.

6. Pro případ užití díla šířením prostřednictvím internetu je licence udělena podle Creative Commons CC BY-NC (Uveďte původ-Neužívejte komerčně).

III. ZÁRUKY AUTORA/KY

1. Autor/ka odpovídá vydavateli za právní bezvadnost díla, kterou se rozumí, že autor/ka je jediným tvůrcem díla, dílo je původní, a dále že jeho užitím (v rozsahu sjednaném touto smlouvou) vydavatelem či třetí osobou, která své oprávnění odvozuje z této smlouvy:

a) nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob;

b) nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, a

c) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy,

a že autor/ka před uzavřením této smlouvy neudělil/a třetí osobě výhradní licenci k užití díla.

2. Pokud by vydavateli nebo třetí osobě, která své oprávnění odvozuje z této smlouvy, vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu právních vad díla, je autor/ka povinen/na tuto škodu v plné výši nahradit.

IV. SOUHLAS AUTORA/KY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Autor/ka souhlasí s tím, že údaje, které poskytl/a vydavateli v rozsahu jméno, příjmení, adresa pracoviště, kontaktní e-mail, budou předávány a dále zpracovávány pro užití specifikovaná v části II., odst. 1 této smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí ustanovením českého práva, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v platných zněních.

2. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny jen na základě souhlasu obou stran v písemné formě. Rušit tuto smlouvu lze jen písemně.

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2020.