Co přijde po smrti?

09.11.2021

Teorie reinkarnace

Co si pod ní představit? Kde má reinkarnace svůj původ?

Základem reinkarnace je přesvědčení, že duše není vázána na tělesnou schránku, po smrti z ní může odejít a převtělit se do jiné. Duše tak může žít více než jen jeden život, během svých životů získává nové zkušenosti, rozvíjí se a stává se dokonalou neboli hodnou ke spasení.

Myšlenka reinkarnace pochází z náboženství, kterými jsou hinduismus a buddhismus. Věří v ni také další menší komunity. Jejími zastánci byli i velcí řečtí filozofové jako například Platón, Empedoklés nebo Sokrates.

Samotná reinkarnace se vždy úzce pojí s takzvanou karmou. Karma je definována jako souhrn všech činů člověka, které ho doprovázejí jako odměna nebo trest do dalších životů. Jinými slovy, pokud duše v minulém životě hodně hřešila, byla například majetnická a sobecká, je velice pravděpodobné, že v budoucím životě skončí tato duše bez peněz a bude žít v chudobě, aby bylo vyrovnáno její špatné chování v předchozím životě. V karmě jde hlavně o rovnováhu a spravedlnost, díky kterým se duše stává lepší a blíží se k dosažení stavu nirvány (v buddhismu) nebo mókša (v hinduismu), tedy k ukončení koloběhu života a tím pádem také utrpení, jenž z něho plyne.

Po ukončení reinkarnace se duši dostane duši spasení - vrátí do jednoty, ze které přišla. Představme si to tak, že s ostatními dušemi bude v jednotě spolu existovat jako samostatný a unikátní jedinec, kterým se za dobu svého života stala.

V čem se však výklady reinkarnace rozchází, je myšlenka, zda se může duše člověka převtělit do jiných bytostí jako například zvířecích (viz dále). Několik zdrojů také uvádí, že ne každé duši by mělo být umožněno reinkarnovat. Tato možnost má být nabídnuta pouze těm, které zemřeli předčasně.

Drobné odchylky jsou také ve vnímání karmy. Některé hinduistické směry se například přiklání k tomu, že karma je neoblomná a za stav karmy si můžeme pouze my sami. Další naopak věří, že karmu má pod kontrolou bůh, který může všechny hříchy vymazat a duši spasit, právě o toto hinduisté většinou prosí ve svých modlitbách.

Pokračujme k samotným sférám a fázím reinkarnace.

Reinkarnace má 6 základních sfér:

 1. pekelná sféra

 2. sféra hladových duchů

 3. sféra zvířat

 4. sféra lidských bytostí

 5. sféra polobohů

 6. sféra bohů

Duše může být dle některých zdrojů znovuzrozena v jakékoli sféře, její znovuzrození se odvíjí opět od toho, jakou karmu má. Vždy se narodí v pro ni nejpříhodnější sféře, kde dostane příležitost stát se lepší a přiblížit se ke kýžené dokonalosti.

Reinkarnace má dále své dělení do fází a každá fáze by měla mít 7 úrovní. (To je prezentováno ve zdrojích, které nezastávají převtělení lidské duše do jiných bytostí.):

 1. Nově zrozená duše - Nová duše se dozvídá o své fyzické existenci, snaží se porozumět životu a smrti. Stojí před ní mnoho neznámých problémů, se kterými se musí vypořádat. Objevuje také všechny radosti života, mluví rychle, srší energií a její chování se může zdát někdy až zbrklé.

 2. Mladá duše - V této fázi se duše blíže seznamuje se společností a kulturou.

 3. Dospívající duše - Duše se učí o svobodné vůli, sebeurčení a převzetí zodpovědnosti za svůj osud.

 4. Dospělá duše - Dospělé duši zbývá do hloubky porozumět spoluexistenci, propojenosti a respektu k rozdílnostem. Začíná všechny bytosti okolo vnímat jako své bratry a sestry.

 5. Zralá duše - Během této fáze se odkloní od vnímání všech jako svých sourozenců. Začíná pociťovat, že je každá věc i bytost součástí jedné velké mozaiky, ve které je zároveň každý kousek naprosto samostatný. Zralou duši poznáte tak, že se věnuje seberealizaci a sebevyjádření. Spíše než slávu vyhledává aktivity, které doopravdy miluje, vyzařuje z ní klid a vyrovnanost. Na konci poslední fáze duše dosáhne dokonalosti a bude připravena ke spasení.

Po celém světě se objevují příběhy lidi, kteří si na svůj minulý život vzpomněli. Zpravidla si ho vybavovali jako malí, ale pak jejich vzpomínky na minulé životy zmizely. Dětmi, které si vzpomněly na své minulé životy, jsou například Ryan Hammons, který býval hollywoodským režisérem, dále sestry Pollockovy nebo Barbro Karlén, která měla být v minulém životě Annou Frankovou.

Ryan Hammons
Ryan Hammons

Existuje terapie, při které si můžete vzpomenout na svůj minulý život, jmenuje se reinkarnační regrese. Vznikla proto, že si z minulého života s sebou můžeme nést spoustu nevyřešených traumat. Pokud máte například nějakou fobii, mohlo se stát, že jste v minulém životě zemřeli způsobem s ní spojeným. Cílem této terapie je tedy odhalení vzpomínek na minulý život a následné vyřešení traumat, jež se s nimi pojí. Dávejte si však pozor, účinnost terapie není potvrzena a v některých případech by mohla být nebezpečná.

Ať už v reinkarnaci věříte, nebo ne, je bezesporu zajímavé se nad svým životem chvíli povznést a představit si, kým jsme mohli být v minulosti a co všechno nás dovedlo až ke čtení tohoto článku.

autor: Karolína Ribárová