Víte, co je forenzní psychologie?

27.09.2021

Génius po boku policistů?

V posledních letech se na nás z televizních obrazovek doslova valí seriály s kriminalistickou tématikou. V těchto pořadech se detektivové a vyšetřovatelé snaží odhalit pachatele trestních činů. Nezřídka se po jejich boku pohybují geniální psychologové, kteří na základě rozmístění věcí na místě činu dokáží bleskurychle odhadnout věk, osobnostní charakteristiky i způsob myšlení pachatele. A na základě těchto geniálních poznatků policie pachatele velice brzo dopadne. Realita prezentovaná v těchto pořadech je vzdálená realitě práce forenzního psychologa. A právě proto jsem se rozhodla v tomto krátkém článku přiblížit, co to vlastně ta forenzní psychologie je a kde všude se můžete s forenzním psychologem setkat.

Forenzní psychologie pomáhá orgánům činným v trestním řízení - policistům, státním zástupcům, soudcům - lépe se vyznat v psychologických procesech a v chování osob, a to nejen tedy v chování pachatelů, ale také svědků a samotných obětí.

Teorie a historie forenzní psychologie

Forenzní psychologie je aplikovaná psychologická disciplína. Zabývá se především tím, jak se lidé chovají, co cítí a prožívají v situacích, které jsou mimo zákon. Název forenzní psychologie v sobě ukrývá psychologii kriminalistickou, kriminologickou, soudní, penitenciární, postpenitenciární a viktimologickou.

První zmínky o forenzní psychologii nalezneme již na konci 18. století. Jako vědní disciplína se však začala rozvíjet teprve na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o to především rakouský kriminalista a právník Hans Gross, který je autorem knihy Kriminal-Psychologie. 

Typy forenzní psychologie:


  • Kriminalistická psychologie

Zabývá se aplikací psychologických poznatků v objasňování a vyšetřování kriminálních případů.

  • Soudní psychologie

Zabývá se psychologií soudního projednávání trestních činů

  • Psychologie penitenciární

Zabývá se především psychologickými aspekty, které jsou spjaty s výkonem trestu.

  • Postpenitenciární psychologie

Zabývá se začleněním jedince zpátky do společnosti po tom, co mu skončil výkon trestu.Kriminologická psychologie

Všechny psychologické teorie o kriminálním jednání.

  • Viktimologická psychologie

Zabývá se oběťmi trestných činů a především jejich psychikou, jak k nim šetrně přistupovat tak, aby je veškeré procesy spjaté s vyšetřováním a soudem co nejméně psychicky poškozovaly.

Jak forenzní psycholog pracuje?

Pokud se rozhodnete vystudovat forenzní psychologii, najdete uplatnění jako policejní psycholog, či soudní znalec. Forenzní psycholog pomáhá policistům objasnit motivaci pachatele, proč se rozhodl čin vykonat, pomáhá s vedením výslechu, odhaluje, zda jsou výpovědi věrohodné. Mohou se také podílet na tvorbě psychologického profilu pachatele.

Na forenzního psychologa, jakožto nezávislého soudního znalce, se obrací soudy a právníci v momentě, kdy chtějí vypracovat znalecký posudek na osobu obviněného, svědka i oběti. Nejčastěji se vyjadřuje k tomu, zda je daná osoba věrohodná, zda nemají (zejména děti) tendence ke konfabulaci. Dále se vyjadřuje k tomu, zda se u daných osob nevyskytuje nějaká porucha osobnosti, psychické onemocnění, zda byl pachatel schopen odhadnout důsledky svého jednání, nebo jednal v afektu. Často se na soudního znalce obracejí soudy i v případech, kdy se jedná o spory v rámci péče o dítě. Psycholog zkoumá celé rodinné zázemí a osobnost obou rodičů, navrhuje, kde bude dítěti lépe apod.

Forenzní psycholog najde uplatnění také ve věznici v rámci penitenciární oblasti. Zde pracuje s odsouzenými, stará se nejen o jejich psychické zdraví, aby výkon trestu snášeli co nejlépe, ale také pracuje s jejich problémy, jako jsou závislosti apod. Snaží se o změnu dosavadních návyků pachatele tak, aby byl schopen se po ukončení trestu opět začlenit do společnosti a neuchyloval se k protiprávnímu jednání.

V neposlední řadě pak pracuje forenzní psycholog také s oběťmi trestných činů (s týranými ženami a dětmi, s oběťmi znásilnění...) a pomáhá jim zpracovat celé trauma.

autor: PhDr. Michaela Miechová